استخر هتل بین المللی جهان آتیه مشهد

اتاق ها

استخر هتل بین المللی جهان آتیه مشهد

اتاق ها

استخر هتل بین المللی جهان آتیه مشهد

اتاق ها

دید مستقیم صحن غدیر

مبله

50متر مربع

3نفر

تریپل اختر

دید مستقیم صحن غدیر

مبله

35متر مربع

2نفر

ویژه دو تخته تویین تابان

دید مستقیم صحن غدیر

مبله

80متر مربع

4نفر

ویژه کانکت چهار نفره

دید مستقیم صحن غدیر

مبله

75متر مربع

4نفر

ویژه شمس

دید مستقیم صحن غدیر

مبله

80متر مربع

4نفر

ویژه غدیر

دید مستقیم صحن غدیر

مبله

25متر مربع

2نفر

استاندارد دبل

دید مستقیم صحن غدیر

مبله

25متر مربع

2نفر

استاندارد تویین

صفحات مفید

عضو خبر نامه ما باشید